Deutsch ↓ – bosanski ↓ –  Español ↓ –  Ελληνικά ↓ –  عربى ↓ – français ↓ – 한국어 ↓ – italiano ↓ –  فارسی ↓ – Português ↓ – Polskie ↓ – русский ↓ – Türkçe ↓

 

Our Life, Our Resistance!
Break the Silence, Break the System!

25. November – International Day for the Elimination of Violence Against Women

The Alliance of Internationalist Feminists Berlin is not silent.

Along with women worldwide, we organise, we protest and we strike, to end violence against women. We witness the destruction of our lives and our world by patriarchy, capitalism and racism. We raise our voice and we resist!

Violence against women is a system. It’s everywhere: at home, on the streets, at the workplace and in state institutions. Violence has always been a tool of oppression and is used to keep women under control. It’s always been used to make women shut their mouths, to show us our place, to make an example of us. They let us know what happens to women who resist or simply don’t “behave.” We will not behave!

On the 25th of November, we commemorate Patria, Minerva, Maria Teresa, Dedé, the Mirabal Sisters and “the Mariposas” (Butterflies) of the Dominican Republic. The sisters resisted the military dictatorship and on this day in 1960, were brutally assassinated. Women around the world have always been “punished” for daring to take control over their bodies, their lives, their society and their future. Hatred and violence against outspoken women is still a tool of the patriarchy, used to maintain its grip. From Ni una menos of the Latin American women, to the Pink Saris in India; from Kurdish women’s organizing in Rojava and Shengal, to all women who organize against patriarchal violence. We still resist!

Femicide is global. Millions of women live in daily fear for their lives; millions are killed by partners, by capitalism, by militarism, by the state. Women who are seeking asylum, black women and women of color are facing racist violence, intimidation and isolation. Society normalizes all of these forms of violence and tries to make us invisible. Our bodies are not their battlefields! We will not stay invisible or silent!

Let’s come together again to raise our voice against the violence aimed toward women. To shout it out in every language. Women organize in self-defence and solidarity! Their violence never did and never will silence us!

We welcome:

 • Women from all around the world, who feel alone in trying to survive violence, who seek an international sisterhood.
 • Lesbians who are specific targets of misogynistic hate and lesbophobia.
 • Trans Women who encounter extreme violence, hate and exclusion fueled by transmisogyny.
 • Trans Men and all Trans people who are discriminated against and subjected to transphobic violence and hatred based on patriarchal gender norms.
 • Queer and non-binary individuals and intersex people who were assigned female at birth and/or who chose to live as women.

Men are not invited, they are welcome to take another action to stop violence against women.

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

 

******* Deutsch

Unser Leben, unser Widerstand!
Brecht das Schweigen, nieder mit dem System!

25. November – Internationaler Tag für das Ende der Gewalt gegen Frauen

Das Bündnis der internationalistischen Feministinnen Berlins schweigt nicht!

Wir organisieren uns mit Frauen weltweit, wir protestieren und streiken, um der Gewalt gegen Frauen ein Ende zu setzen. Täglich werden wir Zeuginnen der Zerstörung unseres Lebens durch Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus. Wir erheben unsere Stimmen und leisten Widerstand!

Die Gewalt gegen Frauen hat System. Sie ist überall gegenwärtig: zu Hause, auf der Straße, am Arbeitsplatz, in den Gerichten, in den Psychiatrien, in den Knästen. Seit jeher wird Gewalt als Mittel benutzt, um Frauen zu unterdrücken. Sie wird benutzt, um uns zum Schweigen zu bringen, uns zurechtzuweisen und an uns ein Exempel zu statuieren. Sie lassen uns wissen, was passiert, wenn wir Widerstand leisten und nicht gehorchen. Wir werden uns nicht fügen!

Am 25. November gedenken wir Patria, Minerva, Maria Teresa, Dedé, den Mirabal-Schwestern und „den Mariposas“ (Schmetterlingen) aus der Dominikanischen Republik. Die Schwestern widersetzten sich der Militärdiktatur und wurden am 25. November 1960 brutal ermordet. Weltweit werden Frauen dafür bestraft, frei über ihre eigenen Körper zu bestimmen, über ihr Leben, ihre Gemeinschaften und ihre Zukunft. Hass und Gewalt wird von Seiten des Patriarchats weiterhin gegen Frauen, die sich offen wehren, eingesetzt, um auf seine Macht zu bestehen. Die Ni Una Menos Bewegung in Latein Amerika, die Pink Saris in Indien, die kurdischen Frauen, die sich in Rojava und Shengal organisieren, alle Frauen, die sich gegen patriarchale Gewalt organisieren, erklären: Der Widerstand geht weiter!

Der Femizid ist global. Millionen von Frauen bangen täglich um ihr Leben, Millionen werden von ihren Partnern getötet, sterben durch Kapitalismus, Militarismus, den Staat. Frauen, die Asyl suchen, schwarze Frauen, Frauen of Color leiden unter Rassismus, Einschüchterung und Ausgrenzung. Die Gesellschaft normalisiert diese Formen der Unterdrückung und will uns unsichtbar machen. Unsere Körper sind nicht eure Schlachtfelder! Wir bleiben nicht unsichtbar und stumm!

Lasst uns wieder gemeinsam unsere Stimmen gegen die Gewalt an Frauen erheben! In allen Sprachen, in all unseren Farben, ausrufen: Frauen organisieren sich in Selbstverteidigung und Solidarität! Gewalt wird uns nie zum Schweigen bringen!

Wir begrüßen:

 • Frauen der ganzen Welt, die sich einsam fühlen im Kampf gegen Gewalt, die eine internationale Schwesternschaft suchen;
 • Lesben, die misogynem Hass und Lesbenphobie ausgesetzt sind;
 • TransFrauen, die extremer Gewalt, Hass und Ausgrenzung aufgrund von Transfeindlichkeit ausgesetzt sind;
 • TransMänner und TransMenschen, die diskriminiert werden und transphobischer Gewalt und Hass ausgesetzt sind, die auf patriarchalen Geschlechtsnormen basieren;
 • Queer, nicht-binäre Personen, denen bei ihrer Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde und intersexuelle Menschen, die sich entschieden haben, als Frau zu leben.

Männer sind nicht eingeladen. Wir fordern sie dazu auf, ihre eigenen Aktionen zu initiieren und Maßnahmen zu ergreifen, die Gewalt gegen Frauen zu stoppen.

WANN? SONNTAG, 25. NOVEMBER 2018, 15 UHR
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
ENDE: HEINRICHPLATZ (M29)

 

******* Español

¡Nuestra vida, nuestra resistencia!
¡Rompamos el silencio, rompamos el sistema!

25 de noviembre – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer*

La alianza de feministas internacionalistas de Berlín no guarda silencio.

Junto con mujeres* de todo el mundo, nos organizamos, protestamos y hacemos huelga para acabar la violencia contra las mujeres*. Somos testigos de la destrucción de nuestras vidas y nuestro mundo por parte del patriarcado, el capitalismo y el racismo. ¡Alzamos la voz y resistimos!

La violencia contra las mujeres* es sistemática. Está en todas partes: en la casa, en las calles, en el trabajo, en las instituciones del estado. Ha sido siempre una herramienta de opresión para mantener a las mujeres* bajo control. Ha sido usada siempre para hacernos callar, para mostrarnos cuál es nuestro lugar, para usarnos como ejemplo y mostrarnos qué pasa cuando las mujeres* resisten o simplemente no se “comportan”. ¡No vamos a comportarnos! 

El 25 de noviembre recordaremos a las hermanas Mirabal, a Patria, a Minerva, a María Teresa, a Dedé, las “Mariposas” de República Dominicana que se opusieron a la dictadura militar y fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960. En todo el mundo, las mujeres* han sido “castigadas” desde siempre por atreverse a tomar el control sobre sus cuerpos, sus vidas, su sociedad y su futuro. El odio y la violencia contra las mujeres* que alzan la voz sigue siendo una herramienta del patriarcado para mantener el control. Desde el Ni una menos de las mujeres* latinoamericanas, hasta los Saris rosados en india y las mujeres* curdas que se organizan en Rojava y en Shengal, todas las mujeres* que se organizan contra la violencia patriarcal – ¡Resistiremos!

El feminicidio es un problema global. Millones de mujeres* temen todos los días por sus vidas; millones son asesinadas por sus parejas, por el capitalismo, por el militarismo, por el estado. Las mujeres* que piden asilo, y las mujeres* negras y de color, se enfrentan constantemente a la violencia racista, a la intimidación y al aislamiento. La sociedad normaliza todas estas formas de violencia e intenta volvernos invisibles. ¡Nuestros cuerpos no son su campo de batalla! ¡No seguiremos siendo invisibles, no callaremos!

Reunámonos una vez más para alzar nuestras voces en contra de la violencia dirigida hacia las mujeres*. Reunámonos para gritar en contra de ella en todos los idiomas: ¡Las mujeres* nos organizamos para defendernos y mostrar nuestra solidaridad! ¡Su violencia nunca nos ha callado y nunca nos callará!

Les damos la bienvenida a:

 • Mujeres de todo el mundo que se sienten solas tratando de sobrevivir a la violencia y buscan una hermandad internacional.
 • Lesbianas que son blanco específico de la misoginia y la lesbofobia.
 • Mujeres trans que se encuentran con violencia extrema, odio y exclusión alimentada por la transmisoginia.
 • Hombres trans y todas las personas trans que sufren discriminación y son víctimas de la violencia transfóbica y el odio basado en normas de género patriarcales.
 • Personas queer y no binarias y personas intersex, a quienes les asignaron el género femenino al nacer o decidieron vivir como mujeres.

Los hombres no están invitados pero sus acciones para acabar con la violencia contra la mujer son bienvenidas.

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

******* bosanski

Prekinimo ćutanje, srušimo sistem!

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Savez internacionalistkinja-feministkinja Berlina neće ćutati.

Zajedno sa ženama širom sveta organizujemo se, protestujemo i stupamo u štrajk, sa ciljem da zaustavimo nasilje nad ženama.

Nasilje nad ženama je sistem. Ono je svuda: u domu, na ulicama, na radnom mestu i u državnim institucijama. Nasilje je oduvek bilo sredstvo opresije i način da se žene drže pod kontrolom. Oduvek je bilo upotrebljavano da se ženama oduzme pravo na sopstvenu volju i glas, da im se pokaže gde im je mesto i time da primer i pošalje poruka šta sledi ženama koje se opiru i nisu poslušne. Mi odbijamo poslušnost! 

Na dan 25. novembra obeležavamo Dan sećanja na Patriu, Minervu, Mariu Teresu, Dedé – Sestre Mirabal i Las Mariposas (Leptirice) iz Dominikanske Republike. Sestre su se opirale vojnoj diktaturi i na ovaj dan 1960. brutalno su ubijene. Žene širom sveta su oduvek “kažnjavane” kad god bi se usudile da preuzmu kontrolu nad sopstvenim telima, sopstvenim životima i da se bore za uticaj u svom društvu i na sopstvenu budućnost. Mržnja i nasilje nad ženama koje se bune i opiru su i danas sredstvo kojim se patrijarhat služi da zadrži moć. Od Ni una menos (Not One [Woman] Less) latino-američkih žena do “Ružičastih sarija” (Gulabi Gang / Pink Saris) u Indiji; od kurdskih žena koje se organizuju u Rojavi i Sinjaru do svih žena koje se organizuju u borbi protiv nasilja patrijarhata – Naš otpor ne prestaje!

Femicid je globalni fenomen. Milioni žena svakodnevno strahuju za svoj život; milione ubijaju partneri, kapitalizam, militarizam i državni sistem. Žene u potrazi za azilom i sve žene lišene privilegija ljudi bele boje kože, suočavaju se i sa rasistički motivisanim nasiljem, pretnjom i izolacijom. Društvo normalizuje sve ove forme nasilja sa idejom da nas učine nevidljivim. Naša tela nisu njihova bojišta! Mi odbijamo da ćutimo i ostanemo nevidljive!

Podignimo zajedno glas protiv nasilja usmerenog prema ženama. Podignimo glas na svim jezicima sveta! Žene se organizuju u samoodbrani i iz solidarnosti! Nasilje nas nikada nije ućutkalo i nikada neće!

Pozivamo:

 • Žene širom sveta, koje se osećaju izolovano u pokušajima da prežive nasilje, kojima je neophodna podrška međunarodnog sestrinstva.
 • Lezbejke, koje su posebna meta mizogine mržnje i homofobije.
 • Trans žene koje se suočavaju sa ekstremnim nasiljem, mržnjom i izopštavanjem izazvanim transmizoginijom.
 • Trans muškarce i sve trans(seksualne) ljude koji su diskriminisani i izloženi transfobnom nasilju i mržnji zasnovanoj na patrijarhalnim rodnim normama.
 • Queer i rodno ne-binarne pojedince, kao i interseks ljude kojima je po rođenju dodeljen ženski pol i/ili one koji biraju da žive kao žene.

Cis-muškarci nisu pozvani na učešće u ovoj akciji, ali pozdravljamo i podržavamo svaku njihovu inicijativu za organizovanje druge akcije sa ciljem zaustavljanja nasilja nad ženama.

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

******* Ελληνικά

Η ζωή μας, η αντίσταση μας!
Σπάστε τη σιωπή, σπάστε το σύστημα!

25. Νοέμβριου- Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Η Συμμαχία Διεθνιστριών Φεμινιστριών Βερολίνου δεν σιωπά.

Μαζί με τις γυναίκες παγκοσμίως, οργανωνόμαστε, διαμαρτυρόμαστε και δρούμε, για να τερματίσουμε τη βία κατά των γυναικών. Γινόμαστε μάρτυρες της καταστροφής των ζωών μας και του κόσμου μας από την πατριαρχία, τον καπιταλισμό και τον ρατσισμό. Υψώνουμε τη φωνή μας και αντιστεκόμαστε!

Η βία κατά των γυναικών είναι ένα σύστημα. Είναι παντού: στο σπίτι, στους δρόμους, στο χώρο εργασίας και στους κρατικούς θεσμούς. Η βία ήταν πάντα ένα εργαλείο καταπίεσης και ελέγχου των γυναικών. Ιστορικά έχει χρησιμοποιηθεί για να μας κλείσει τα στόματα, να μας δείξει τη θέση μας, να μας μετατρέψει σε παράδειγμα προς αποφυγή. Φροντίζουν να μας μάθουν τι παθαίνουν οι γυναίκες που αντιστέκονται ή απλά δεν συμμορφώνονται, δεν συμπεριφέρονται καταπώς αυτό το σύστημα επιτάσσει. Ε λοιπόν, δεν θα συμμορφωθούμε!

Στις 25 Νοεμβρίου, γιορτάζουμε την Πάτρια, τη Μινέρβα, τη Μαρία Τερέζα, την Ντεντέ, τις αδελφές Μιραμπάλ και τις Μαριπόζες/Πεταλούδες της Δομινικανής Δημοκρατίας. Οι αδελφές αντιστάθηκαν στη στρατιωτική δικτατορία και την ημέρα αυτή το 1960 δολοφονήθηκαν άγρια. Γυναίκες σε όλο τον κόσμο τιμωρούνται επειδή τολμούν να αναλάβουν τον έλεγχο του σώματός τους, της ζωής τους, της κοινωνίας τους και του μέλλοντός τους. Το μίσος και η βία εναντίον δυναμικών γυναικών εξακολουθεί να είναι ένα εργαλείο της πατριαρχίας για να διατηρήσει την εξουσία της. Ας θυμηθούμε το κίνημα Ni una menos των γυναικών της Λατινικής Αμερικής, το Pink Saris στην Ινδία. την οργάνωση των κουρδισσών στην Ροχάβα και τη Σενγκάλ, όλες τις γυναίκες που οργανώνονται κατά της πατριαρχικής βίας Αντιστεκόμαστε ακόμα!

Οι γυναικοκτονίες είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Εκατομμύρια γυναίκες ζουν μέσα σε καθημερινό φόβο για τη ζωή τους, εκατομμύρια σκοτώνονται από τους συντρόφους τους, από τον καπιταλισμό, από τον μιλιταρισμό, από το κράτος. Οι μη λευκές γυναίκες που ζητούν άσυλο αντιμετωπίζουν ρατσιστική βία, εκφοβισμό και απομόνωση. Η κοινωνία ομαλοποιεί όλες αυτές τις μορφές βίας και προσπαθεί να μας κάνει αόρατες. Τα σώματά μας δεν είναι πεδία μάχης τους! Δεν θα μείνουμε αόρατες ή σιωπηλές!

Ας ενωθούμε όλες ξανά για να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Να το φωνάξουμε σε κάθε γλώσσα.Γυναίκες οργανωμένες, αυτοαμυνόμενες και αλληλέγγυες! Η βία τους ποτέ δεν μας έκανε και ποτέ δεν θα μας κάνει να σιωπήσουμε!

Στις 25 Νοέμβρη θέλουμε να πορευτούμε μαζί με:

 • Γυναίκες από όλο τον κόσμο που αισθάνονται μόνες στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν της βίας, που αναζητούν διεθνή αλληλεγγύη και στήριξη.
 • Λεσβίες που έχουν υπάρξει στόχος μισογυνισμού και λεσβοφοβίας.
 • Tρανς γυναίκες που αντιμετωπίζουν ακραία βία, μίσος και αποκλεισμό που τροφοδοτείται από ττον τρανσμισογυνισμό.
 • Tρανς άνδρες και όλα τα τρανς άτομα που υφίστανται διακρίσεις και υποβάλλονται σε τρανσφοβική βία και μίσος με βάση τα πατριαρχικά πρότυπα των φύλων.
 • Κουίρ άτομα και άτομα που δεν αυτοπροσδιορίζονται εντός του διπόλου των φύλων και διαφυλικά άτομα στα οποία αποδόθηκε το θηλυκό γένος κατά τη γέννηση και/ή που επέλεξαν να ζήσουν ως γυναίκες.

Οι άνδρες δεν είναι προσκεκλημένοι στην πορεία· καλούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη ευπρόσδεκτη δράση για το σταμάτημα της βίας κατά των γυναικών.

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

  عربى *******

25 نوفمبر اليوم العالمي لإيقاف العنف ضد النساء 

التحالف النسوي الدولي في برلين ليس صامتاً.

جنبا إلى جنب مع النساء حول العالم، نحن ننتظم ونتظاهر ونضرب، لإنهاء العنف

على النساء. نحن نشهد تدمير حياتنا وعالمنا من قبل النظام القائم على السلطة

الذكورية والرأسمالية والعنصرية، نحن نرفع صوتنا عاليا ونقاوم.

العنف ضد النساء نظاما، انه في كل مكان في المنازل والشوارع وأماكن العمل

وفي المؤسسات الحكومية. كان العنف دائما اداة للظلم وأستعمل لإبقاء

النساء تحت السيطرة، لطالما استعمل العنف لاغلاق أفواه النساء، والحط

من مكانتهن وجعلهن عبرة، إنهم حريصون على إعلامنا ماذا سيحدث للمرأة التي تقاوم أو بكل بساطة لا تحسن التصرف. لن نحسن التصرف!

في الخامس والعشرين من نوفمبر نحتفي بذكرى باتريا، منيرفا، ماريا تيريزا، ديدى، الاخوات ميرابال والماري بوساس “فراشات” جمهورية الدومينيكان، الاخوات اللاتي قاومن الديكتاتورية العسكرية وفي مثل هذا اليوم من عام  1960 تم اغتيالهن بوحشية. لطالما تمت معاقبة النساء حول العالم للتجرؤ على التحكم باجسادهن، حياتهن، مجتمعهن أو مستقبلهن. الكره والعنف ضد النساء الصريحات لا يزال أداة المجتمع الذكوري التي تستعمل لإحكام قبضته. من “لا احد اقل” من النساء اللاتينيات إلى الساري الوردي في الهند، من تنظيم النساء الكورديات في روجانا وشنغال إي كل النساء اللاتي نظمن عملا ضد العنف الذكوري. لا زلنا نقاوم!

قتل النساء ظاهرة عالمية، ملايين النساء يعشن في خوف يومي على حياتهن. الملايين يقتلن من قبل شركائهم أو من قبل النظام الرأسمالي أو العسكري أو الدولة. طالبات اللجوء النساء ذوات البشرة السوداء والملونات يواجهون العنف العنصري والتخويف والعزل، المجتمع يحاول إظهار هذه الأشكال على إنها طبيعية ويحاول أن يجعل النساء غير مرئيات.

أجسادنا ليست ساحات معاركهم! لن نبقى صامتات ومحجوبات.

فالنجتمع مرة أخرى ونرفع أصواتنا ضد العنف الموجه ضد النساء ولنصرخ ضده بكل اللغات.

اللآن تنتظم النساء في التضامن والدفاع عن أنفسهن، عنفهم لم ولن يسكتنا  إطلاقا!

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

******* français

Notre vie, Notre résistance!
À bas le silence, à bas le système!

25 Novembre – Journée internationale pour la suppression des violences faites aux femmes*.

L’alliance internationale des femmes* de Berlin ne restera pas silencieuse.

Aux côtés de femmes* venues du monde entier et pour mettre fin aux violences qu’elles subissent, nous nous organisons, nous protestons et nous déclarons en grève. Nous sommes les témoins de la destruction de nos vies et de notre monde par les puissances patriarcales, le capitalisme et le racisme. Nous élevons la voix et résistons!

La violence contre les femmes* est systématique. Elles est partout : dans les foyers, dans les rues, les lieux de travail et dans les institutions étatiques. La violence a toujours été un instrument d’oppression et elle est utilisée pour garder les femmes* sous bonne garde. Elle a toujours été un moyen pour nous faire taire, pour nous signifier où était notre place, pour faire de nous un exemple. On nous avertit ainsi de ce qui arrive aux femmes* qui résistent ou ne se tiennent pas « tranquilles ». Nous ne nous tiendrons pas tranquilles!

Ce 25 Novembre, nous commémorons Patria, Minerva, Maria Teresa et Dédé, les soeurs Mirabal, toutes les « Mariposas » (papillons) de République dominicaine. Ce même jour de l’année 1960, les soeurs qui ont résisté contre la dictature militaire ont été sauvagement assassinées. Les femmes* du monde entier ont toujours été « punies » pour avoir osé prendre le contrôle de leurs corps, de leurs vies, de leurs sociétés et de leurs futurs. La haine et la violence contre les femmes* qui osent parler est toujours un instrument de contrôle du patriarcat qui maintient sa poigne. Du groupe de femmes* latino-américaines Ni una menos, en passant par les Saris Roses d’Inde; depuis les femmes* Kurdes qui s’organisent au Rojava et au Sengal, jusqu’à celles qui s’organisent contre la violence patriarcal – Nous résistons toujours!

Le fémicide est global. Des millions de femmes* vivent dans la crainte continuelle pour leur vie. Elles sont des millions à être tuées par leurs partenaires, par le capitalisme, par le militarisme et par l’État. Les demandeuses d’asile, les femmes* noires et les femmes* de couleurs doivent faire face aux violences racistes, à l’intimidation et à l’isolement. La société normalise toutes ces formes de violence et essaie de nous invisibiliser. Nos corps ne sont pas leurs champs de bataille! Nous ne resterons ni invisibles ni silencieuses!

Réunissons-nous une nouvelle fois et faisons entendre notre voix contre la violence faite aux femmes*. Pour le crier dans toutes les langues. Les femmes* s’organisent en groupe de self-défense et sont solidaires! Leur violence ne nous réduira pas au silence!

Nous accueillons :

 • Les femmes* du monde entier, celles qui se sentent seules dans leur combat pour survive aux violences, celles qui désirent une sororité internationale
 • Les lesbiennes qui sont les cibles principales de la haine misogyne et de la lesbophobie
 • Les femmes transes qui sont victimes de violences extrêmes, de la haine et de l’exclusion nourries par la transmisogynie.
 • Les hommes trans et toutes les personnes trans qui sont discriminées et confrontées aux violences transphobiques et à la haine que produisent les normes de genre patriarcales.
 • Les personnes queer et non binaires, les intersexes assignées au genre féminin à la naissance et/ou qui ont choisies de vivre en tant que femmes.

Les hommes ne sont pas invités, ils pourront engager d’autres actions contre la violence faite aux femmes.

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

******* 한국어

우리의 , 우리의 저항!
침묵을 깨고, 시스템을 깨다!

11 25 <세계 여성 폭력 철폐의 >

여러 국적의 페미니스트들로 구성된 ‘베를린 페미니스트 국제 연합’은 침묵하지 않습니다.

전 세계 여성들과 함께 우리는 여성들에게 가해지는 폭력을 철폐하기 위해 조직됐습니다. 우리는 저항하고, 연대 파업합니다. 우리는 가부장제와 자본주의, 인종차별주의에 의해 우리 삶과 세상이 파괴되는 것을 목격합니다. 이에 우리는 목소리를 높이고 저항합니다!

여성에 대한 폭력은 시스템으로 존재합니다. 여성폭력은 가정, 길거리, 직장, 국가 기관 등 어디에나 있습니다. 여성폭력은 여성을 늘 통제 하에 두는 도구로 두고, 입을 다물게 하고, 저항하는 여성에게 어떤 일이 벌어지는지 예를 보여주어 왔습니다.

우리는 도미니카공화국의 미라발(Mirabal) 자매인 파트리아, 미네르바, 마리아 테레사와 데베를 추모합니다. 저항운동을 하며 ‘나비(Mariposas)’라 불리었던 자매들은 군부 독재에 맞서다가 1960년 11월 25일, 잔인하게 살해당했습니다. 이처럼 권력에 맞선 전 세계 여성들은 대담한 요구와 저항을 하다 항상 처벌당해왔으며, 거침없이 목소리를 내는 여성들에 대한 폭력과 증오는 지금도 가부장제가 유지될 수 있는 도구로 작용하고 있습니다. 라틴 아메리카의 ‘Ni Una Menos(니 우나 메노스, 단 한 명도 잃을 수 없다는 뜻으로 여성을 대상으로 한 범죄와 차별에 맞서 투쟁하는 여성운동)’부터 인도의 여성 인권운동 ‘핑크 사리 (Pink Saris)까지, 그리고 이라크 쉥갈 지역의 쿠르드족 여성부터 가부장적인 폭력에 대항해 조직된 모든 여성에게까지. 우리는 여전히 저항합니다!

페미사이드(Femicide, 여성살해)는 전 세계에서 자행되고 있습니다. 수백만 명의 여성이 파트너에 의해, 자본주의에 의해, 군사주의에 의해, 국가에 의해 살해되고 있으며 이에 여성들은 두려움으로 일상을 살아가고 있습니다. 특히 난민과 흑인 여성, 유색 인종 여성은 인종차별주의와 폭력, 고립 문제 등에 직면해 있습니다.

사회는 이러한 모든 형태의 폭력을 정상화하고 우리를 보이지 않게 하려고 합니다. 우리 몸은 당신들의 전쟁터가 아닙니다! 우리는 보이지 않는 상태에 머물거나 침묵하지 않을 것입니다. 여성 폭력에 반대하는 목소리를 높이기 위해 다시 모입시다. 모든 언어와 모든 피부색으로 함께 외칩시다.

여성들은 스스로 자기를 방어하고 연대한다! 여성 폭력은 절대로 우리를 침묵시키지 못할 것이다!

2018년 11월 25일 베를린 페미니스트 국제 연합(The Alliance of Internationalist Feminists Berlin)

우리는 환영합니다 :

 • 폭력에서 살아남기 위해 연대할 국제 자매들을 찾는 전 세계 여성들,
 • 여성 혐오와 동성애 혐오의 구체적인 표적이 되는 레즈비언,
 • 극단적인 폭력과 혐오에 맞닥뜨리고 있는 트랜스 여성,
 • 성별 규범에 근거한 트랜스 포비아와 폭력으로 인해 차별을 겪고 있는 모든 트랜스 젠더,
 • 성 소수자 그리고 비-이분법적인 성별 정체성을 가졌거나 인터섹스인 사람들.

(우리 데모는 남성을 초청하지 않지만, 다른 여성폭력 반대 행동에 참여하는 것을 환영합니다.)

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

******* italiano

La nostra Vita, la nostra Resistenza!
Rompiamo il Silenzio, Rompiamo il Sistema!

25. Novembre – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne*

L’alleanza delle femministe internazionaliste di Berlino non tace.

Insieme alle donne* in tutto il mondo, ci organizziamo, protestiamo e scioperiamo, per porre fine alla violenza contro le donne*. Assistiamo alla distruzione delle nostre vite e del nostro mondo da parte del patriarcato, del capitalismo e del razzismo. Alziamo la voce e resistiamo!

La violenza contro le donne* è sistemica. E’ ovunque: a casa, per strada, sul posto di lavoro e nelle istituzioni statali. La violenza è sempre stata uno strumento di oppressione e viene usata per tenere le donne* sotto controllo. E’ sempre stata usata per fare in modo che le donne* chiudessero loro bocca, per mostrare a noi il nostro posto, dando a noi una punizione esemplare. Attraverso questa violenza sistemica ci fanno capire cosa succede alle donne* che resistono o semplicemente che non “si comportano bene”. Noi non ci comporteremo bene!

Il 25 novembre ricordiamo Patria, Minerva, Maria Teresa, Dedé, le Mirabal sisters e le “Mariposas” (Farfalle) della Repubblica Domenicana. Le sorelle domenicane resistettero alla dittatura militare e in questo giorno, nel 1960, furono brutalmente assassinate. Le donne* di tutto il mondo sono sempre state “punite” per aver osato prendere il controllo del proprio corpo, della propria vita, della propria società e del proprio futuro. L’odio e la violenza contro le donne* che non rimangono in silenzio è ancora uno strumento del patriarcato, usato per mantenere il controllo. Da Ni una menos delle donne* latinoamericane, al Pink Saris in India; dall’organizzazione di donne* curde in Rojava e Shengal, a tutte le donne* che si organizzano contro la violenza patriarcale. Noi continuiamo a resistere!

Il femminicidio è globale. Milioni di donne* vivono nella paura quotidiana per la loro vita; milioni sono uccise dai partner, dal capitalismo, dal militarismo, dallo stato. Le donne* in cerca di asilo, le donne* nere e le donne* di colore si trovano di fronte a violenze razziste, intimidazioni e isolamento. La società normalizza tutte queste forme di violenza e cerca di renderci invisibili. I nostri corpi non sono i loro campi di battaglia! Non resteremo invisibili o in silenzio!

Riuniamoci per alzare la nostra voce contro la violenza sulle donne*. Per gridare forte insieme in ogni lingua. Le donne* si organizzano attraverso l’autodifesa e la solidarietà! La loro violenza non ci ha mai fatto e non ci farà mai tacere!

Sono benvenute:

 • Donne di tutto il mondo che si sentono sole nel tentativo di sopravvivere alla violenza, che cercano una sorellanza internazionale.
 • Lesbiche che sono bersagli specifici dell’odio misogino e della lesbofobia.
 • Donne Trans che incontrano violenza estrema, odio ed esclusione alimentati dalla trasmisoginia.
 • Trans Uomini e tutte le persone Trans che sono discriminate e soggette a violenza transfobica e all’odio basato sulle norme patriarcali di genere.
 • Persone queer e non binarie e persone intersessuali che sono state assegnate come donne alla nascita e/o che hanno scelto di vivere come donne.

Gli uomini non sono invitati, ma li invitiamo a intraprendere un’altra azione per fermare la violenza contro le donne.

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

  فارسی  *******

سکوتت را بشکن تا سیستم را بشکانی.

۲۵ نوامبر- روز جهانی حذف
خشونت علیه زنان

همراه با سایر زنان در سرتاسر دنیا، با مدیریت، راهپیمایی و اعتصاب به نفع پایان دادن
خشونت علیه زنان اقدام میکنیم. ما که هر روز شاهد از هم پاشی زندگی و دنیایمان
زیر جبر مردسالاری، سرمایه داری و نژاد پرستی هستیم.، با صدایی رسا پایداری میکنیم!

خشونت علیه زنان از یک سیستم پیروی میکند. سیستمی که در همه جا حضور دارد: در خانه، در خیابان، در محل کار و در مراکز دولتی. خشونت همیشه ابزاری برای فشار بوده و برای اینکه زنان را تحت کنترل قرار دهد، استفاده شده است. خشونت همواره نمونه ای در جهت بستن گفتار زنان و تحکیم جایگاهشان و بر جا نشاندن ما بوده است، آنان که خشونت را اعمال میکنند میخواهند به ما نشان دهند که جزای زنانی که مقاوت میکنند یا به میل آنان رفتار نمیکنند چه خواهد بود.

ما باب میل شما رفتار نخواهیم کرد!

در روز ۲۵ نوامبر یاد پاتریا، مینروا، ماریا ترزاو دده، خواهران میرابال، ماریپوزا ها (پروانه ها) ی جمهوری دومینیکن را جشن خواهیم گرفت. این خواهران در برابر دیکتاتوری نظامی در چنین روزی در سال ۱۹۶۰ ایستاده گی کرده و وحشیانه کشته شدند. زنان در سرتا سر دنیا بارها به دلیل جسارت در کنترل بدن خود، زندگی خود و جامعه ی خود تنبیه شده اند. نفرت و خشونت علیه زنان نامدار همچنان ابزاری در دست مردسالاریست و قصد هواره تنگ تر کردن این فشار را دارد. از زنان نی اونا منوس در آمریکای لاتین گرفته تا ساری های صورتی در هند، از زنان کرد مبارز در رژاوه و شنگال تا همه ی زنان مبارز علیه خشونت مرد سالار-

ما پایداری خواهیم کرد!

نسل کشی زنان همچنان در دنیا اتفاق میفتد. میلیون ها زن با ترس جانشان روزگار میگذرانند، میلیونها زن به دست همسران خود، سرمایه داری، نظامیان ودولتها کشته میشوند. زنان پناهجو، سیاه یا سفید پوست با خشونت نژادپرستانه، رعب و انزوا دست و پنجه نرم میکنند.

جوامع این شکلهای متعدد خشونت را معمولی جلوه میدهند و قصد نامریی جلوه دادن زنان را دارند. تن های ما زمین جنگ آنها نیست! ما سکوت نخواهیم کرد، ما ناپدید نخواهیم شد!

بیایید با هم همراه شویم تا صدایمان را بر علیه خشونتی که زنان را تهدید میکند به گوش جهان برسانیم و به هر زبان آن را فریاد بزنیم.

مدیریت زنانه به نفع دفاع از خود و همبستگی! خشونت آنها هرگز نتوانسته و نخواهد توانست صدای ما را خاموش کند!

فراخوان ما به:

-زنان از هر کجای دنیا که در تلاش برای نجات از خشونت خود را تنها میابند و از پیوستن به خواهران خود از تمام دنیا استقبال میکنند.

-لزبین هایی که به طور اخص هدف لزوفوبیا و نفرت گروههای ضد زنان قرار میگیرند.

-زنان ترانس که قربانی خشونت شدید، نفرت و جداسازی ناشی از افراد یا گروههای ضد ترانس ها هستند.

-مردان و کلیه ی افراد ترانسی که مورد ترانسفوبیا، نفرت و آزار مربوط به تفاوتهای جنسی مردانه قرار میگیرند.

-افراد همجنسگرا، میانجنسگرا و یا با تمایلات بدون تفکیک که در هنگام تولد زن شناسایی و ثبت شده اند و یا انتخاب کرده اند زن باشند.

مردها در این دعوت شامل نمیشوند. هرچند از شرکت و پشتیبانی آنها در هر مبارزه ای علیه خشونت با زنان همیشه استقبال میکنیم.

زندگی ما، پایداری ماست! 

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

******* Português

Nossa vida, nossa resistência!
Quebre o silêncio, quebre o sistema!

 25 de novembro – Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres*

A Aliança de Feministas Internacionalistas em Berlim não está em silêncio.

Junto com mulheres* do mundo todo, estamos organizadas, protestando e fazendo paralisações, pelo fim da violência contra a mulher*. Nós testemunhamos a destruição das nossas vidas e dos nossos mundos, causada pelo patriarcado, pelo capitalismo e pelo racismo. Nós levantamos as nossas vozes e resistimos!

A violência contra as mulheres* é sistemática. E está em todos os lugares: em casa, nas ruas, no trabalho e nas instituições públicas. Violência sempre foi uma ferramenta de opressão, usada pra manter as mulheres* sob controle, de boca fechada, para nos mostrar qual é nosso lugar e para fazer de nós um exemplo. Eles nos mostram o que acontece com mulheres* que resistem ou que “não sabem se comportar”. A gente não vai se comportar!

No dia 25 de Novembro nós celebramos Patria, Minerva, Maria Teresa, Dedé, as irmãs Mirabal e as Mariposas da República Dominicana. As irmãs resistiram a ditadura militar do seu país e neste dia, em 1960, foram brutalmente assassinadas. Mulheres* de todo mundo sempre foram punidas por ousarem tomar o controle dos seus corpos, suas vidas, suas sociedades e seus futuros. Ódio e violência contra mulheres* que dizem o que pensam continuam sendo ferramentas do sistema patriarcal, usadas para nos manter sob controle – desde o Ni Una a Menos, das latinoamericanas, passando pelo Pink Saris, na Índia, até as mulheres* curdas organizadas em Rojava e em Shingal e todas as mulheres* que se organizam contra violência patriarcal. A gente vai resistir!

Feminicídio é uma realidade global. Milhões de mulheres* vivem diariamente com medo por suas vidas; milhões são assassinadas por parceiros, pelo capitalismo, pelo militarismo, pelo Estado. Mulheres* em busca de asilo, mulheres* negras e mulheres* de cor enfrentam violência racista, intimidação e isolação. A sociedade normaliza todas as formas de violência e tenta nos fazer invisíveis. Nossos corpos não são seu campo de batalha! Não ficaremos caladas ou na invisibilidade!

A gente vai se unir para levantar nossa voz contra violência misógina. Gritaremos em todas as línguas! Mulheres* se organizam em autodefesa e solidariedade! A violência causada por eles nunca nos silenciou e nunca nos silenciará!

São benvindas:

 • Mulheres* de todas as partes do mundo, que se sintam sozinhas tentando sobreviver a violência, e que esteja buscando sororidade internacional;
 • Lésbicas, que são um alvo específico de ódio misógino e lesbofobia;
 • Mulheres trans, que são confrontadas com extrema violência, ódio e exclusão, impulsionados por transfobia;
 • Homens trans e pessoas trans, que sofrem discriminação e que estão sujeitos à violência transfóbica e ódio, baseados em normas de gênero patriarcais;
 • Pessoas queer, não-binárias e intersex, a quem foi designado o gênero feminino ao nascer, e/ou que escolheram viver como mulheres.

Homens não estão convidados para esta passeata, mas encorajamos vocês a organizarem ações pelo fim da violência contra a mulher.

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

******* Polskie

Nasze życie, nasz opór!
Przerwijmy ciszę, zmienmy system!

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Sojusz berlińskich internacjonalistycznych feministek nie milczy.

Organizujemy się z kobietami na całym świecie, protestujemy i strajkujemy w celu położenia kresu przemocy wobec kobiet. Codziennie jesteśmy świadkami niszczenia naszego życia przez patriarchat, kapitalizm i rasizm. Podnosimy nasze głosy i stawiamy opór!

Przemoc wobec kobiet ma system. Jest obecna wszędzie: w domu, na ulicy, w pracy i w instytucjach. Przemoc od zawsze stosowana jest jako środek ucisku kobiet. Jest używana by nas uciszyć, przyprowadzić do porządku i by zrobić z nas przykład. Pokazują nam w ten sposób, co się stanie, gdy stawimy opór, zamiast „zachowywać się” wedle oczekiwań. Nie będziemy się zachowywać!

W dniu 25 listopada wspominamy Patrię, Minervę, Marię Teresę, Dedę, siostry Mirabal oraz “Mariposas” (motyle) z Republiki Dominikany. Siostry przeciwstawiły się dyktaturze wojskowej i zostały brutalnie zamordowani w dniu 25 listopada 1960 r. Kobiety na całym świecie są karane za to, ze próbując odzyskać kontrolę nad swoimi ciałami, własnym życiem, społecznościami i własną przyszłościom. Nienawiść i przemoc jest nadal wykorzystywana przez patriarchat przeciwko kobietom, które bronią się i domagają się władzy. Ruch Ni Una Menos w Ameryce Łacińskiej, Pink Saris w Indiach, kurdyjskie kobiety, które organizują się w Rożawie i Shengalu, wszystkie kobiety, które organizują się przeciwko przemocy patryiarchatu ogłaszają: Opór trwa!

Kobietobójstwo to globalny fenomen. Miliony kobiet boją się codziennie o swoje życie, miliony są zabijane przez swoich partnerów, umierają przez kapitalizm, militaryzm, czy z winy państwa. Kobiety szukające schronienia, czarnoskore kobiety i Women of Color cierpią z powodu rasizmu, zastraszania i wykluczenia. Społeczeństwo normalizuje te formy ucisku i chce uczynić nas niewidoczne. Nasze ciała nie są waszym polem bitwy! Nie pozostaniemy niewidoczny i ciche!

Podnieśmy znowu razem nasze głosy przeciw przemocy wobec kobiet! We wszystkich językach, we wszystkich naszych barwach, zawołajmy: Kobiety organizują się w samoobronie i solidarności! Przemoc nigdy nas nie uciszy!

Zapraszamy:

 • Kobiety z całego świata, które czują się samotne w walce z przemocą i które poszukują ponadnarodowego siostrzeństwa!
 • Lesbijki, które narażone są na mizoginię i homofobię
 • Trans kobiety, które są narażone na przemoc, nienawiść i wykluczenie z powodu transfobii;
 • Trans mężczyźn i osoby trans, którzy*które są dyskryminowani i doświadczają różnych form przemocy i którzy*które narażone są na nienawiść bazującą na patriarchalnych normach związanych z płcią;
 • Osoby queer i osoby niebinarne, którym przypisana została płeć żeńska przy urodzeniu i osoby interseksualne, które zdecydowały się żyć jako kobiety.

Mężczyźni nie są zaproszeni. Wzywamy ich do inicjowania własnych działań i podjęcia środków w celu powstrzymania przemocy wobec kobiet.

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

******* русский

Наша Жизнь, Наше Сопротивление!
Разрушьте Стену Молчания, Сломайте Систему!

 25 Ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Альянс Интернационалистских Феминисток Берлина не молчит.

Вместе с женщинами по всему миру мы организуем, мы протестуем и мы бастуем, чтобы положить конец насилию в отношении женщин. Мы ­– свидетели разрушения наших жизней и нашего мира патриархатом, капитализмом и расизмом. Мы заявляем наш протест и мы сопротивляемся!

Насилие в отношении женщин системно. Оно повсюду: дома, на улицах, на рабочем месте и в государственных учреждениях. Насилие всегда было инструментом угнетения, и используется для того, чтобы держать женщин под контролем. С его помощью женщин заставляют держать их / наши рты закрытыми, указывают им / нам их / наше место, делают их / нас примером. Они показывают нам, что происходит с женщинами, которые сопротивляются или просто не «ведут себя прилично». Мы не будем вести себя прилично!

25 ноября мы чтим память Патрии, Минервы, Марии Тересы, Деде, ­– сестёр Мирабаль и «Марипосас» (Бабочек) из Доминиканской Республики. Сёстры сопротивлялись военной диктатуре, и в этот день в 1960 году были жестоко убиты. Женщины во всем мире всегда «несут наказание» за то, что осмеливаются взять под контроль свои тела, свою жизнь, свое общество и свое будущее. Ненависть и насилие против женщин, которые не боятся говорить, по-прежнему являются инструментами поддержания власти патриархата. От Ni una menos латиноамериканских женщин до Pink Saris в Индии; от организации курдских женщин в Рохаве и Шенгале, всем женщинам, которые сплотились против насилия патриархата – Мы будем сопротивляться!

 Фемицид носит глобальный характер. Миллионы женщин живут в ежедневном страхе за свою жизнь; миллионы убиты своими партнерами, капитализмом, милитаризмом, государством. Женщины, ищущие убежища, черные женщины и цветные женщины, подвергаются расистскому насилию, запугиванию и изоляции. Общество нормализует все эти формы насилия и пытается сделать нас невидимыми. Наши тела не являются полями их сражений! Мы не останемся невидимыми или не будем молчать!

Мы призываем сплотиться и во весь голос заявить протест против насилия в отношении женщин. Кричать об этом на каждом языке. Женщины объединяются для самообороны и солидарности! Их насилие никогда не могло и никогда не сможет заставить нас молчать!

Добро пожаловать:

 • Женщины со всего мира, которые чувствуют себя одинокими в попытках выжить в обществе насилия, и которые ищут международное сестринство.
 • Лесбиянки, которые являются жертвами мизогинии и лесбофобии.
 • Женщины-трансгендеры, которые сталкиваются с крайнем насилием, ненавистью и изоляцией, подпитываемыми трансмизогинией.
 • Мужчины-трансгендеры и все трансгендерные люди, которые подвергаются дискриминации, трансфобному насилию и ненависти, берущих начало в патриархальных гендерных нормах.
 • Квир, не-бинарные и интерсексуальные люди, которым при рождении был приписан женский пол, и / или кто предпочел жить в качестве женщины.

Мы не приглашаем мужчин, они могут предпринять другие действия, чтобы остановить насилие в отношении женщин.

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

******* Türkçe

Bizim Hayatımız, Bizim Direnişimiz!
Sessizliği Boz, Sistemi Boz!

25 Kasım – Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü

Berlin Enternasyonalist Feministler Birliği sessiz kalmıyor.

Dünyanın her yerinden kadınlarla birlikte kadınlara yönelik şiddeti sona erdirmek için örgütleniyoruz, protesto ediyoruz ve grevdeyiz. Hayatlarımızın ve dünyamızın patriyarka, kapitalizm ve ırkçılık tarafından yok edilmesine tanık oluyoruz. Sesimizi yükseltiyoruz ve direniyoruz. Kadına yönelik şiddet bir sistemdir.

Kadına yönelik şiddet her yerde: evde, sokaklarda, işyerinde ve devlet kurumlarında. Şiddet her zaman bir baskı aracı olarak ve kadınları kontrol altında tutmak için kullanılıyor. Her zaman kadınların ağızlarının/bizim ağızlarımızın kapalı tutulması, onların yerlerinin/bizim yerimizin neresi olduğunu göstermek, onları/bizi ibretlik bir örnek haline getirmek için kullanılıyor. Direnen veya sadece “terbiyeli olmayan” kadınların başına ne geldiğini bize gösteriyorlar. Terbiyeli olmayacağız!

25 Kasım’da Patria, Minerva, Maria Teresa, Dedé, Mirabal Kızkardeşler ve Dominik Cumhuriyeti’nden “Mariposaları” (Kelebekler) anıyoruz.Kız kardeşler militer diktatörlüğe karşı direndiler ve 1960 yılında o gün vahşice katledildiler. Dünyanın her yerinde kadınlar bedenlerini, hayatlarını, topluluklarını ve geleceklerini kendi kontrolleri altına almaya cüret ettikleri için her zaman “cezalandırıldılar”. Sesini yükselten kadınlara karşı nefret ve şiddet halen patriyarkanın kontrolünü devam ettirmek için kullandığı bir araç. Latin Amerikalı kadınların Ni una menos’undan, Hindistan’da Pink Saris’e, Rojava ve Şengal’de örgütlenen Kürt kadınlarından patriyarkanın şiddetine karşı örgütlenen tüm kadınlara- Hala direniyoruz!

Kadın cinayetleri küresel olarak her yerde. Milyonlarca kadın her gün hayatları için korku içinde yaşıyor, milyonlarcası partnerleri, kapitalizm, militarizm, devlet tarafından öldürülüyor. Sığınma talep eden kadınlar, siyahi kadınlar ırkçı şiddet, tehdit ve tecritle karşı karşıya kalıyor. Toplum tüm bu şiddet türlerini normalleştiriyor ve bizi görünmez kılmaya çalışıyor. Bedenlerimiz onların savaş alanı değil! Görünmez veya sessiz kalmayacağız.

Haydi kadına yönelik şiddete karşı sesimizi yükseltmek, her dilde yüksek sesle söylemek için yeniden bir araya gelelim. Kadınlar öz savunma ve dayanışma içinde örgütleniyor. Onların şiddeti bizi hiçbir zaman susturmadı ve susturmayacak. Şiddete karşı hayatta kalmaya çalışırken yalnız hisseden, uluslararası kadın dayanışmasını arayan dünyanın her yerinden kadınları

 • Kadınlara yönelik nefret ve lezbifobinin özellikle hedefi olan lezbiyenleri ve biseksüel kadınları
 • Trans kadınlara yönelik nefretten beslenen ağır şiddet, nefret ve dışlanmayla karşı karşıya olan trans kadınları
 • Ayrımcılığa uğrayan, patriyarkal toplumsal cinsiyet normlarına dayalı transfobik şiddet ve nefrete maruz kalan trans erkeleri ve tüm trans bireyleri
 • Doğuşta atanan cinsiyeti kadın olan ama ikili cinsiyet sistemine uymayanları, kuirleri, interseksleri
 • Davet ediyoruz.

Eylem erkeklerin katılımına açık değildir. Erkekler kadına yönelik şiddeti durdurmak için harekete geçebilir ve başka etkinliklerde bulunmalıdır.

WHEN? SUNDAY, 25th NOVEMBER 2018, 15:00
START: U-BHF HERMANNPLATZ (U8)
END: HEINRICHPLATZ (M29)

 

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

Privacy Preference Center