کارگران خارجی در آلمان غربی و کارگران قراردادی در آلمان شرقی

کنفرانس | وقتی به آلمان آمدم | اکتبر ۲۰۱۷ | برلین

پنل اول : متن : تاریخ بعد از جنگ آلمان نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن نقش کارگرانی که به آلمان مهاجرت نمودند، بیان و فهم شود. از جنوب و اروپای شرقی کارگران از سال ۱۹۹۵ به آلمان غربی و از سال ۱۹۶۱ از کشورهای سوسیالیستی به آلمان شرقی امدند. زنانی که به عنوان کارگر خارجی و قراردادی آمدند، به بیان و مقایسه تجربیات و مبارزاتشان از هنگام رسیدن تا اسکانشان در آلمان و همچنین نحوه سازمان دهی خود خواهند پرداخت.

عکس‌های میز‌گرد

سخنرانان و مجری

اطلاعات درباره ی سخنران ها تنها به زبان آلمانی و انگلیسی موجود است

Nancy Larenas, Jahrgang 1943, geboren in Valdivia, Chile, seit 1973 im politischen Exil in der BRD. Sie besuchte die katholische Sekundarschule in Valparaíso und studierte Architektur an der Universidad Chile in Valparaíso. Ab 1970 war sie Mitglied der politischen Volksfront Unidad Popular, die den chilenischen Präsidenten Salvador Allende unterstützte. Nach dem Militärputsch am 11. September 1973 flüchtete sie in die BRD. Ab 1976 ging sie in die DDR, wo sie an der Hochschule für Architektur und Bauwesen studierte und promovierte. Sie arbeitete für das Wohnungsbaukombinat Magdeburg und für den Stadtbaubetrieb Jena. Seit 1990 arbeitete sie in Projekten der Bauforschung und der Denkmalpflege. Aktuell ist sie Vorsitzende der Chile-Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e.V. in Berlin.

Nancy Larenas was born in Valdivia, Chile in 1943 and has lived in political exile in Germany since 1973. She went to a catholic secondary school in Valparaíso and studied architecture at the Universidad Chile in Valparaíso. From 1970 she was a member of the Political Popular Front which supported the Chilean president Salvador Allende. After the military coup on the 11th September 1973 she fled to former West Germany. In 1976 she went to the GDR to study and complete her doctorate at the University for Architecture and Construction. She worked for the Wohungsbaukombinat (a nationally-owned housing construction enterprise) Magdeburg and the City Construction Management Jena. Since 1990 she has worked in the fields of construction research and cultural heritage preservation. Currently she is chairwomen of the Chile- Friendship Society Salvador Allende e.V. in Berlin.

Saideh Saadat-Lendle, Jahrgang 1958, ging im Iran in den Untergrund und beantragte 1985 politisches Asyl in Deutschland. Heute leitet sie den Antidiskriminierungs- und Antigewaltbereich der Lesbenberatung Berlin e.V. – LesMigraS, eines der wenigen Lesben-, Bi- und Trans*Projekte bundesweit, das sich speziell an lesbische, bisexuelle und Trans* Migrantinnen und Schwarze Lesben, Bisexuelle und Trans* wendet. Sie ist Psychologin, Diversity-Trainerin und freiberufliche Dozentin zu den Schwerpunkten Mehrfachdiskriminierung, Rassismus, Geschlecht/Gender, sexuelle Lebensweisen, interkulturelle Kompetenzen sowie Sprache und Diskriminierung.

Born in 1958, Saideh Saadat-Lendle went underground in Iran and applied for asylum in Germany in 1985. Today she is in charge of the antidiscrimination and anti-violence work of the Lesbenberatung Berlin e.V. – LesMigraS, one of the few lesbian-, bi-, and trans* projects that is especially directed to lesbian, bisexual and trans* migrant women and black lesbians, bisexual and trans*. She is a psychologist, diversity trainer and freelance lecturer with a focus on multıple discrimination, racism, gender, sexuality, intercultural competences and language and discrimination.

Maria do Mar Castro Varela, Jahrgang 1964, wurde in La Coruña im spanischen Galicien geboren und kam mit drei Jahren nach Köln. Sie ist promovierte Politologin und Professorin für Allgemeine Pädagogik und Soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Hellersdorf. Sie beschäftigt sich mit Themen wie Rassismus, Postkolonialer Theorie, Geschlecht und Queerness. www.ash-berlin.eu

María do Mar Castro Varela was born in La Coruña in spanish Galicia in 1964 and came to Cologne when she was three years old. She has a doctorate in Political Science and is a professor in Educational Science and Social Work at the Alice-Salomon-University in Berlin-Hellersdorf. She addresses topics like racism, postcolonial theory, gender and queerness. www.ash-berlin.eu

تصاویر نمایش داده‌شده

درباره کنفرانسوقتی به آلمان آمدم

در اکتبر ۲۰۱۷ فضای زنان بین‌‌الملل (International Womenspace) کنفرانسی دو روزه را همراه با شش پنل برگزار کرد که به تجربه‌ی زنان مهاجر در آلمان پرداخت: زنانی که به عنوان کارگر مهمان به آلمان غربی آمدند، آنهایی که به عنوان کارگر قراردادی به آلمان شرقی رفتند، آنهایی که به عنوان پناهنده و مهاجر به آلمان متحد آمدند و یا زنان آلمانی که در معرض راسیسم (نژادپرستی) قرار گرفته‌اند. سخنران‌های این سمینار درباره تجربیاتشان از آمدن به آلمان و ساکن‌شدن در این کشور و نیز کارکردن و سازماندهی‌کردن در آن گفتند. ما بر آن بودیم تا دانش نسل‌های متعدد مهاجران را در چشم‌اندازی تاریخی ببینیم و فضایی را بیافرینیم که در آن بتوانیم به مبادله‌ی تجربیات فردی و جمعی خود بپردازیم تا از این طریق ایده‌های کاذبی را باطل اعلام کنیم که زنان مهاجر را قربانی می‌پندارند؛ زنان مهاجری که صدایشان در آلمان اغلب به خاطر نژاد پرستی، دیگری‌هراسی و جنسیت زدگی ناشنیده می‌ماند. ما می‌خواستیم روایت جریان غالب را باطل اعلام کنیم. ما تنها بر مسائلی تمرکز نکردیم که زنان مهاجر و پناهجو و نیز زنان آلمانی در معرض نژادپرستی با آنها رویارو می‌شوند. ما به علاوه شکل‌های گوناگون و متعدد مقاومت زنان را برجسته کردیم: مقاومت در محل کار، در جامعه و یا علیه سرکوب نهادینه. این یک موفقیت بود! ما بسیار از بازخورد کنفرانس، چه قبل از برگزاری، چه در حین برگزاری و چه بعد از آن، تحت تاثیر قرار گرفتیم. در هر روز کنفرانس بیش از ۲۵۰ زن گردهم آمدند، تجربیاتشان را درباره مبارزات سیاسی و مقاومت در آلمان با هم به اشتراک گذاشتند، از داستانهای نسل‌های مختلف در آلمان غربی، شرقی، و آلمان متحد آموختند، با هم آشنا شدند و به مبادله اطلاعات پرداختند. این با وجود مشکلات زبانی، به لطف ترجمه همزمان به شش زبان: آلمانی، انگلیسی، عربی، فارسی، ترکی، و ویتنامی، محقق شد. یک محیط باز و پر از اتحاد ایجاد شد که سخنرانان و شرکت‌کنندگان بتوانند آزادانه از تجربیات شخصیشان صحبت کنند. بازخوردهای شرکت‌کنندگان نشان داد که برگزاری چنین کنفرانسی لازم بوده و نیاز به ادامه تبادل اطلاعات و تجربه‌ها، حرکت‌های سیاسی و تشکیل شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. ما به این کنفرانس به عنوان یک نقطه آغاز نگاه می‌کنیم و بی‌صبرانه منتظر قدمهای بعدی هستیم...

عکس‌های کنفرانس / روز اول